Joseph's Barber Shop

Joseph's Barber Shop

 

 

 

 

 

2532 west 4700 south 
Salt Lake City, Utah 84129
(801)467-2815